Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia elektryczna
KOMUNIKAT
 
Informujemy, że w wyniku zmian organizacyjnych ORLEN Południe S.A. od dnia 1 lipca 2020 roku zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie Zakładu Jedlicze. Działalność tą przejęła Spółka z Grupy Kapitałowej ORKLEN Południe S.A. – Energomedia Sp. z o.o., której jedynym właścicielem jest ORLEN Południe S.A.
Spółka Energomedia jest koncesjonowanym Przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym w/w działalność na terenie całego kraju. Z dniem przejęcia działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Energomedia objęły również obowiązki jako OSDn na sieci w lokalizacji Jedlicze.
 
Dane teleadresowe:
Energomedia Sp. z o.o
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
Sekretariat: tel.:+ 48 24 201 01 60
fax: + 48 32 61 101 29, + 48 24 367 74 32
e-mail: sekretariat@energomedia.com.pl
 
 

KOMUNIKAT 

W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Karty Aktualizacji nr 1_2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej 1_2017.
 
Informujemy, że w dniu 21.05.2020 r. zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu, Karty Aktualizacji nr 1_2020  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESD) 1_2017 ORLEN Południe S.A.
 
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z Ustawą - Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1_2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej, która obowiązuje od dnia 22.05.2020 r.
 
Zatwierdzona Karta Aktualizacji oraz IRiESD zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. w zakładce ZOBACZ RÓWNIEŻ.
 
 
 

INFORMACJA

W dniu 16 października 2019 roku Decyzją nr DZO.WKP.496.2.15.2019.AŁu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) przedsiębiorstwo energetyczne ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini zostało wyznaczone na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ORLEN Południe S.A.

 

Decyzja Prezesa URE.pdfDecyzja Prezesa URE - 16.10.2019.pdf

 

 

Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji

 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.25.2019.UJN z dnia 30 maja 2019 roku została zatwierdzona Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji.
Zmiana taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 149 (2784) w dniu 31 maja 2019 roku z datą obowiązywania nowych stawek od 1 lipca 2019 roku.
Szczegółowe informacje zawiera załączona Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.11.2019.JM z dnia 15 marca 2019 roku została zatwierdzona Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji.
Zmiana taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 79 (2714) w dniu 15 marca 2019 roku z datą obowiązywania nowych stawek opłaty przejściowej od 1 stycznia 2019 roku, a w zakresie opłaty kogeneracyjnej od 25 stycznia 2019 roku.
 
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(12)/2018/1202/III/UJN z dnia 5 października 2018 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A. w zakresie dystrybucji.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 155 (2590) w dniu 23 października 2018 r. i będzie obowiązywała od 1 grudnia 2018 roku.
Szczegółowe informacje zawiera załączona Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 
 
Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu
    
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 23 grudnia 2019 roku zatwierdził nowy Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Cennik będzie obowiązywał w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 stycznia 2020 r.
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 28 czerwiec 2019 roku zatwierdził nowy Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Cennik będzie obowiązywał w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony Cennik uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 29 stycznia 2019 roku zatwierdził nowy Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Cennik będzie obowiązywał w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r.  
 
Spółka ORLEN Południe S.A. obecnie jest na etapie opracowywania i wdrażania rozwiązań prawnych, wynikających z nowej ustawy z 28 grudnia 2018 roku (o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2018 poz. 2538).

Wszystkie zmiany,  będą zgodne z postanowieniem ustawy i zostaną  wprowadzone do stosowania w rozliczeniach sprzedaży energii elektrycznej do naszych Odbiorców nie później niż do 1 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie z uwagi na duży  i skomplikowany zakres zmian podyktowanych w/w Ustawą oraz trwający proces opracowywania rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, wprowadzenie nowych rozwiązań wymaga czasu.

Prosimy zatem, o cierpliwość oraz terminowe regulowanie rachunków za sprzedaż energii elektrycznej, także tych, które mogą jeszcze ulec modyfikacjom ze względu na nowe rozwiązania prawne. Zapewniamy, że w takich przypadkach faktury zostaną skorygowane.
 
 
 

Operator Systemu Dystrybucji (OSDe)

 
Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 5 stycznia 2015r., ORLEN Południe S.A. uzyskał Status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN